Lamborghini Huracán LP 610-4 t

DO'A SESUDAH SHALAT
<><><><>
DO'A
……
A 'uudzu billahi minasy syaithaanirrajiim. Bismillaahirrahmaanir rahiim
.
Alhamduliilaahi rabbil 'aalamiin, hamdan dzaakiriin, hamdan syaakiriin, hamday yuwaafii ni 'amahuu wayukaafii maziidah, yaa rabbna lakal hamdu kaa yambaghii lajalaali wajhika wa 'azhiimi sulthaanik
.
Allaahumma shalli wasalli 'alaa sayyidinaa muhammadiw wa'alaa aali sayyidina muhammad, wa radhiyallaahu tabaaraka wata'aalaa 'an kulli shahabati rasuulillaahi ajma 'iin
.
Allaahumma innaa nas aluka salaamatan fiddiini wa'aafiyatan filjasadi wazìyaadatan fil ilmi wabarakatan fir rizqi wataubatan qablal mauti warahmatan 'indal mauti wamaghfiram ba' dal maut. Allaahumma hawwin 'alainaa fii sakaratil mauti wan najaata minan naari wal 'afwa 'indal hisaab
.
Rabbighfirlii waliwaalidayya warhamhumaa kamaa rabbayaanii shagiraa
.
Allaahumma innii as alukal hudaa wat tuqaa wal 'afaafa wal ghinaa
.
Rabbanaa hab lanaa min azwaajinaa wadzurriyyaatinaa qurrata a' yuniw waj'alna lilmuttaqiina imaamaa
.
Rabbij 'alnii muqiimash shalaati wamin dzurriyyatii rabbanaa wataqabbal du 'aa
.

Rabbi auzi'nii an asykura ni'matikal latii an 'amta 'alayya wa'alaa waalidayya wa an 'ama la shaalihan tardhaahu wa adkhilnii birahmatika fii 'ibaadikash shaalihiin
.
Rabbanaa zhalamnaa anfusanaa wa illam taghfir lanaa watarhamnaa lanakuunanna minal khaasiriin
.
Allaahumma rabbana taqabbal minnaa shalaatanaa washiyaamanaa warukuu 'anaa wasujuudanaa waqu 'uudanaa watadharru 'anaa watakhasy syu'anaa wata'abbudanaa watammim taqshiiranaa yaa Allaah yaa rahmaanu yaa rahiim, 'istajib du'aa anaa . ya rabbal 'alamiin
.
Rabbanaa aatinaa fid dunyaa hasanataw wafil aakhirati hasanataw waqinaa 'adzaabannaar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar yaa 'aziizu yaa gaffaar.
.
.